Rondom de Vermaning en andere berichten

Rondom de Vermaning - Nieuwsbriefblad Doperse berichten


Doopsgezinde gemeente Westerkwartier
maart, april, mei 2021

Data:

In elk geval tot mei zijn alle bijeenkomsten afgelast in verband met Corona
★ jaarlijkse ledenvergadering: verplaatst naar later in het jaar
Online uitgezonden:
21 maart 19.30 oecumenische viering
29,30,31 maart oecumenische vespers

Inhoud

2-3 Voorwoord: ‘En Tòch’
4 Berichten vanuit de kerkenraad
5 Verjaardagen
6 In memoriam zr. Dirkje Sijpkens-Schuiling
9 Pasen ( van ds D.A. Werner)
10-11 Gesprekken met twee gemeenteleden: Willemien Jonker en Antje Datema
12 Wie kan helpen? Menno gemeente Jolan Gaaikema Suriname
14 Oecumenische vieringen in deze tijd

Om te laten zien wat er nog aanwezig is van onze Doopsgezinde Vermaningen in Nederland, in dit blad een eerste seriefotootjes. De ander helft volg later.


Een aantal ervan zijn niet meer in gebruik bijvoorbeeld: Akkrum, Amsterdam Karperweg,Assen,De WaalTexel, Grijpskerk, Irnsum, Oude Bildtzijl,Poppenwier,Terherne, Ternaard, Zeerijp.

Op onze website: www.dgwesterkwartier.nl kunt u elke week onder de ‘preekbeurten’ heel veel uitgezonden Doopsgezinde kerkdiensten zien of horen uit het hele land.

Voorwoord:

EN TÒCH ... !

Bij onze opgang naar het Paasfeest komen er flarden van liederen voorbij; een lied zoals ik ze op de zondagsschool heb geleerd.
Ik heb mijn zangboekjes er even bij gepakt en wordt meteen geconfronteerd met het feit dat ik, zoals wij dat zeggen, op leeftijd ben.
Dat paaschlied, ja u leest het goed, het werd nog geschreven met sch.

Al wat goed is en verheven,
al wat edel is en rein,
kan niet sterven, niet verdwijnen,
onvergank’lijk zal het zijn.
’t Blijft in onze harten leven.
’t Geeft ons kracht bij strijd en leed,
nooit verloren gaat het goede
dat een liefd’rijk harte deed.

En Hij, die ’t meest van allen
ons in liefde is voorgegaan,
blijft ons door zijn geest geleiden,
moedigt door zijn voorbeeld aan.
Help ons, Heer, hem na te volgen,
trouw en ijvrig, altijd weer,
dat ook wij eens waarlijk leven
Onze Vader, tot uw eer.

Terwijl ik het lees en herlees denk ik: best een hele mooie tekst.
Begreep ik er als achtjarig kind iets van? Nee, dat niet.
Zoals ook onze kinderen en kleinkinderen later mij soms een vraag stelden hoe het dan toch kon: Jezus gestorven en toch niet. Hele praktische vragen gekoppeld aan hun eigen belevingswereld. Dood en leven, hoe ingewikkeld kan het zijn.

Later zongen we uit Kinderen van één Vader:
Luister naar ons Paaslied blij: God is goed, God is goed!
Heel de wereld zingt, ook wij: God is goed!

Die woorden begreep ik wel. Mensen zullen nu wellicht reageren met woorden als kinderachtig en meer van dien aard.
Het had toch alles te maken met vertrouwen en als kind onbevangen zijn, geen last met je mee moeten dragen van een boze, kwaadaardige wereld.
Jezus leeft en is dichtbij ons,
Jezus leeft en maakt zo blij ons,
God is ’t die hem leven doet,
God is goed!
Hoe anders ik nu in het leven sta, met alle ervaringen opgedaan, toch ben ik in de eerste plaats blij met zo’n waardevolle zondagsschoolperiode. Daar ligt een deel van mijn geloofsopvoeding, niet in de laatste plaats door de verhalen die door de vrouw van onze dominee zo prachtig en boeiend werden verteld.
Nog steeds zing ik van harte dat lied uit de inmiddels ook oude Doopsgezinde bundel,

Lied 216, O God, O Geest, O Licht en Leven, die alle duister overstraalt!

Daar houd ik me in de goede- en kwade dagen aan vast.

Ds. Renze Pieter Yetsenga


Berichten vanuit de kerkenraad

De afgelopen periode zijn we als kerkenraad niet bij elkaar geweest maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt. Renée is iedere week druk bezig met het rondsturen en rondbrengen van de digitale diensten.

De Kerstochtend die gepland stond kon niet doorgaan omdat de coronaregels werden aangescherpt, dit was jammer want we hadden ons hierop verheugd, maar niets aan te doen. We hopen dat u het allemaal goed maakt. Zoals u heeft kunnen vernemen is zr. Sijpkens afgelopen periode overleden, ds. Saakjen van Hoorn heeft de uitvaartdienst geleid, van onze gemeente is helaas vanwege de geldende regels niemand bij de uitvaart aanwezig geweest. (zie In memoriam)

Helaas hebben we problemen met de verwarming zoals u in een week bericht heeft kunnen lezen. In de kerk hebben we een zogenaamde “slimme meter” en we ontvangen iedere maand een overzicht van het energie verbruik. Half januari zag Jan dat het energie verbruik gestegen was en dat terwijl er geen gebruik van kerk en Schuilplaats gemaakt werd. Doorlichten van de leiding maakte duidelijk dat de gasleiding van de kerk naar de Schuilplaats lekte. Het advies van de installateur was; vervangen van de gasleiding, dit houdt in dat het pad eruit moet en er een sleuf van 80cm diep moet worden gegraven. Kosten van dit alles komen op minimaal € 4000. Het gas naar de Schuilplaats is inmiddels afgesloten en Joke en Rudolf hebben een elektrische kachel geplaatst om zo in de afgelopen koude periode bevriezing te voorkomen.

Helaas diende een tweede probleem zich aan (een ongeluk komt zelden alleen), het blijkt dat de kachel in de kerk ook mankementen vertoont. Deze kachel is 17 jaar oud en we denken dat hij waarschijnlijk aan vervanging toe is. Dit gaat naar alle waarschijnlijkheid ca. €2000 kosten. U begrijpt dat dit alles bij elkaar een flinke aanslag op onze financiën is.

U merkt dat er de afgelopen weken wel het één en ander aan de orde is geweest waarbij regelmatig overleg is geweest over de te nemen stappen. Verder gaan we zolang we te maken hebben met het coronavirus gewoon door met het versturen van de digitale diensten. Wanneer we weer bij elkaar kunnen komen is helaas nog volstrekt onduidelijk, we wachten af.

Tineke


In memoriam zr. Dirkje Sijpkens-Schuiling.

Zij is geboren op 25 februari 1914 te Minnertsga en overleden op 19 januari 2021 te Zuidhorn

De afscheidsbijeenkomst was in de kerk te Hornhuizen, met alleen familieleden wegens de corona beperkingen. Niet veel mensen zullen zo’n hoge leeftijd bereiken en daarbij zoveel in hun leven meemaken. Zr. Sijpkens is geboren in een warm, fries en doopsgezind gezin, waarbij haar voorouders vanuit Zwitserland kwamen naar Hoogezand. Een van haar voorouders is dopers predikant geworden. Zij is opgegroeid in het Bilt met haar zus en broer en er was onderling veel verbondenheid.

Toen Dicky naar de vormingsklas in Groningen ging ontmoette zij Sypko Sijpkens, een jonge boer uit de buurt van Hornhuizen. Wat waren zijn ouders blij met haar komst, helaas kort voor hun huwelijk zijn zij allebei overleden. Een verdrietige start en sobere trouwplechtigheid.
Zij waren allebei heel gelukkig met de komst van 6 gezonde kinderen, die een prachtige jeugd hebben gehad op de boerderij met inwonende medewerkers en veel kinderen.
Een diep verdrietige gebeurtenis en een schok voor het hele dorp was het plotselinge overlijden van hun zoon Dirk die in Wageningen studeerde. Een ramp voor het hele gezin en hoe moet je daar mee omgaan, hoe krijg je de kracht om weer te gaan zorgen voor de andere kinderen? Wandelen in haar eentje naar de zeedijk, inwendige tranen en heimwee naar die gezellige jongen.
Toen haar oudste zoon Jaap en Alied op de boerderij kwamen wonen, was de vreugde groot door de komst van klein kinderen. 5 Gezinnen met 15 kleinkinderen waren haar grootste geschenk en op haar hoge leeftijd heeft ze ook vele achterkleinkinderen mogen zien.

Zr. Sijpkens was lid geworden van de Doopsgezinde gemeente in Mensingeweer/Eenrum toen zij op de boerderij woonden en later verhuisden naar Ulrum. Haar motto was ”waar liefde heerst gebiedt God zijn zegen”. Zij zette zich in voor de gemeente in de kerkenraad en vooral haar trouw en liefde voor de doperse gemeenschap bleek uit haar aanwezigheid bij de diensten of de groepen.
Bij haar afscheid heb ik (wij kenden elkaar al zeker 35 jaar) gesproken over wat de DG gemeente in Eenrum en later in Westerkwartier, voor haar hebben betekend. Trouw aan de mensen en gemeente, genietend na de dienst van de ontmoeting met de leden bij de koffie.
Een bewerking van ps 116 heb ik voorgelezen en zal ik aan het slot u meegeven.
In de toespraak ben ik ook ingegaan op de vraag van de kinderen: waar staan jullie als doopsgezinden voor, wat is wezenlijk belangrijk?

Er kon veel in het gezin Sijpkens, de bijeenkomsten met de kinderen uit de gemeente, met ds Siccama en later ds. Lange, werden gehouden in de eetkamer op hun boerderij Bromo.
Wij leerden haar kennen als warmhartig, gastvrij, spontaan, belangstellend en opgewekt.
Liefhebben was voor haar en haar gezin een werkwoord, de familie kon altijd een beroep op haar doen.Vrede houden voor zover het van jou afhangt, hoorde daar ook bij.
De laatste jaren heb ik haar regelmatig met haar dochter Klazien bezocht en dan vertelde zij over vroeger, over haar ouders ende tijd op de boerderij. Wat heeft zij vaak gezegd dat zij zulke trouwe en liefdevolle kinderen had, die haar deelgenoot maakten van hun gezinnen.
Allemaal hebben ze vrede met haar heengaan na zo’n lang leven. Zr. Sijpkens heeft haar adem terug gegeven aan God, die haar tot in het diepst van haar ziel gekend en geliefd heeft.
Na de dienst is zij op het kerkhof te Hornhuizen begraven in het familiegraf van de Sijpkens en daar mocht ik de zegenbede uitspreken.

Een bewerking van Ps 116:
Liefde voel ik, in mij, om mij, nu er Iemand is die luistert,
die mij hoort en met mij meegaat.
Nu weet ik wat ik zeggen moet als angst mij weer bespringen zou:
Jij, Nabije, geef mij ruimte!
God, teder, trouw en geduldig, Jij zag mijn tranen, ziet mijn ziel;
weldoende ga Jij rond in mij.
Uitgerust en vastberaden volg ik de sporen van leven,
die Jij voor mij hebt uitgezet.

Hoe kan ik zeggen wie ik ben, als ik Jouw naam niet noemen zou?
Jouw vrijheid drink ik dankbaar in.
Wie mij ziet, zal Jou mogen zien, dat bid ik en beloof ik.
Jou houd ik niet meer verborgen. God zij dank.

Saakjen van Hoorn-Dantuma
16 februari 2021


Deze keer een gesprekje met Willemien Jonker en Antje Datema.

Allereerst een gesprekje via de telefoon met Willemien, zij vertelt blij te zijn dat ze iedere middag de post rondbrengt in Zuidhorn, dat geeft structuur aan de dag en ze is iedere dag weer of geen weer even buiten. Ze heeft een aantal vaste wijken en met het koude weer van de afgelopen week heeft ze gelukkig niet al te veel last van de sneeuw gehad. Mij lijkt het altijd een zware klus met een fiets met grote gevulde fietstassen rond te rijden vooral als het glad is, je moet natuurlijk wel opletten maar over het algemeen vindt Willemien dat het wel meevalt. Ik was verbaasd te horen dat ze via een app moet aangeven wanner ze begint en wanneer ze weer klaar is met het bezorgen van de post. De post houdt je wel in de gaten!
’s Morgens is ze meestal thuis, ze heeft goede contacten in het buurtje waar ze woont en even een kop koffie drinken of een pannetje erwtensoep van de buurvrouw is natuurlijk heel fijn, het geeft een idee hoe de onderlinge verhoudingen zijn. Schaatsen doet ze niet maar een flink stuk wandelen in een sneeuw landschap is wel bijzonder, ook is het leuk om met de buurkinderen die uit Eritrea komen en voor wie sneeuw een nieuw fenomeen is een sneeuwpop te maken.
Eén maal per week verleent ze als vrijwilliger hand en span diensten in de bibliotheek. Ook is Willemien vrijwilliger in Aduard maar nu dat gesloten is zijn de vrijwilligers activiteiten daar ook opgeschort. Verder is ze veel aan huis gebonden en zijn er minder contacten met familie en vrienden die verder weg wonen zo is ze de afgelopen periode de provincie bijna niet meer uit geweest, maar het gaat goed en ze verveelt zich niet.
Ook met Antje heb ik een goed gesprek via de telefoon. Allereerst is er het goede nieuws dat zij de eerste vaccinatie prik ontvangen heeft en de tweede staat op de planning voor 6 maart. Dus nu maar hopen dat het verdere vaccinatie proces goed verloopt zodat met de zomer alles achter de rug is, we zullen dit moeten afwachten. Antje is gewend om alleen te zijn en een gevolg van het oud worden is dat de contacten met familie, vrienden en kennissen minder worden, het kringetje wordt kleiner. Dit zullen meerdere van u wel herkennen. Maar ondanks alles gaat het goed met haar en ze verveelt zich niet, leest de krant iedere ochtend uitgebreid en maakt de puzzeltjes. Verder leest ze veel en geconcentreerd, ze let op de zinsbouw en het woord gebruik en kan zich er over verbazen hoe de schrijver iets verwoord heeft. Ze is lid van een leeskring van Vrouwen van Nu waar ieder jaar een aantal boeken worden uitgezocht die dan besproken worden. Dit jaar is die bespreking niet mogelijk maar het boek kan je natuurlijk altijd lezen. Op dit moment leest ze iedere avond een paar hoofdstukken in het boek van ‘Hendrik Groen’ waarna ze lachend naar bed gaat.
Ze doet zelf de dagelijkse boodschappen met de fiets en probeert iedere dag wel een uurtje buiten te lopen.
Het contact met de kinderen gaat veelal via de telefoon een Ipad heeft ze niet, ze is daar nooit aan begonnen, de kinderen hebben dat wel eens aanbevolen maar het is er nooit van gekomen en nu is het te laat, maar mist ze het ook niet. Ze is blij met de telefoon en vindt het prima zo. Er gaan wel dagen voorbij dat ze haar stem niet hoort. Maar het gaat haar goed ze verveelt zich niet en is goed gehumeurd. Hoe het verder met de gemeente en alle zaken die daarbij komen moet gaan is de vraag. Antje zit niet bij de pakken neer en blijft even realistisch en nuchter zoals ze altijd is.Wie kan helpen?

Dit bericht kreeg ik van Marije Koettnitz-Worst, Doopsgezind lid in Westerkwartier. Zij verzendt dozen met goederen naar Suriname, waar zij en haar man een aantal projecten hebben.
Zij verzenden regelmatig: zomer kleren voor volwassenen en kinderen, witgoed, medicijnen, speelgoed, kleertjes voor babies van tienermoeders.
Eén van die projecten is voor ds. Jolan Gaaikema, die de Menno gemeente Suriname heeft opgericht. Daarom stuur ik mijn theologische boeken om aan haar leden of studenten aan het seminarium uit te delen, of voor haar bibliotheek.
Zij is predikant geweest in o.a. Zijldijk, Assen en Roden en Drachten.
Zij heeft bovendien 10 adoptie meisjes in haar huis die begeleid worden.
Verder heeft Jolan een Stichting : kleurrijke kansen, waar moeders elkaar helpen om zelf kleren te naaien enz. Daarvoor verzamelt Marije nu goedwerkende naaimachines. Wie heeft er een over om aan Jolan te sturen?
Voor de verzending heeft Marije van een paar doopsgezinde fondsen geld gekregen.

Wie kennis wil nemen van Jolan haar stichting en Menno gemeente kan het vinden op:
www.colorfulchances.com (de stichting) !!!
https://theoloog.wixsite.com/mennogemeente (de gemeente) !!!

Goederen en geld voor Jolan haar projecten zijn altijd welkom.
Graag aanmelden bij mij: tel 050-5256923.
Met zusterlijke groet van Saakjen van Hoorn-Dantuma

Overigens Marije schreef onlangs aan ds. S. van Hoorn het volgende:
Ik ben nu bezig met naaimachines te verzamelen voor Jolan, nog goedwerkende, maar die niet meer gebruikt worden, dus als je mensen weet, dan houd ik mij aanbevolen.
2020: 10 dozen fam Jona / 17 dozen weeshuis / 14 dozen Visu / 31 dozen Jolan / 21 dozen medische zending / 21 dozen Lotjeshuis
Dit heb ik afgelopen jaar kunnen versturen, en ben alweer druk met nieuwe dozen bezig voor dit jaar.

vr gr Marije en Franz

Menno-gemeente
Suriname
o.l.v ds Jolan Gaaikema

Oecumenische vieringen in deze tijd

Helaas is veel op een laag pitje komen te staan of helemaal niet doorgegaan, zoals het mooie programma van het winterwerk.
Toch probeert de Raad van Kerken Zuidhorn een aantal initiatieven in aangepaste vorm door te laten gaan. De omstandigheden veranderen en worden dan weer aangepast, maar we houden de moed erin om ook juist in deze tijd de onderlinge band te onderhouden. Soms is er veel overleg voor nodig en om samen te vergaderen is de computer zeer gebruikelijk geworden en dat gaat me eerlijk gezegd steeds beter af.

De Dorpskerk ( PKN Hervormde gemeente) heeft in deze tijd moderne apparatuur aangeschaft, waarbij men direct live kan uitzenden en wij maken daar dankbaar gebruik van! Zo ook bij de eerste viering dit jaar in de week voor eenheid van gebed, het was een mooie, ingetogen dienst.

Maar we gaan verder: op 21 maart om 19.30 uur wordt er een Taizéviering (een korte oecumenische viering met ruimte voor stilte en bezinning) uitgezonden met het thema “vertrouwen ” en er worden 3 vespers in eerste 3 dagen van de stille week voor Pasen ( 29, 30 en 31 maart) voorbereid en live uitgezonden ook om 19.30 uur

Voor de viering zal ook een liturgieboekje gemaakt worden, dat ook op de website te vinden is. Voor degenen de vieringen niet live kunnen volgen is een mogelijkheid deze uit te printen. De viering kunt u live mee te vieren op

www.dorpskerkzuidhorn.nl/uitzending

. Doopsgezinde Vermaningen in Nederland


Doopsgezinde gemeente Westerkwartier
december 2020, januari,februari,maart 2021

Data:

In elk geval tot maart zijn alle bijeenkomsten afgelast in verband met Corona
★ jaarlijkse ledenvergadering: verplaatst naar volgend jaar
22 december Kerstochtend in de Gasthorn bij de geref kerk: 10- 11.30 uur

Inhoud
2-3 Voorwoord: ‘Kerst anders’
4 Berichten vanuit de kerkenraad
5-6 Gesprekken met twee gemeenteleden
7 Verjaardagen
8 Voedselbank Westerkwartier
9-10 foto’s kerstviering 2019

Voorwoord:

Kerst, anders...

Zo wordt de kerstviering in deze weken aangekondigd, Vanwege alle mogelijke beperkingen door het rondtrekkend virus wordt het anders dan we gewend zijn. Ik ken nog de verhalen van mijn ouders dat er in de crisistijd en oorlog ook al op een andere manier kerst gevierd moest worden. “Toch moeten we er maar wat van maken, we zijn toch hopelijk wel een beetje creatief,” zei een goede vriendin van ons. Met een beetje goede wil moet dat wel lukken, ook al weet ik dat er veel mensen zijn die in moeilijke omstandigheden leven: ziekte, zorgen,...

In de aanloop naar kerst horen we bemoedigende woorden van de profeten.
Wanneer wij mensen in duisternis wandelen, wij een groot licht zullen zien.
Licht in de duisternis, een teken van hoop. We kunnen daar schouderophalend op reageren; pessimistisch. Dat hoor ik mensen ook zeggen: ‘het zal wel’, ‘denk je dat het waar is?’ Het is waar, soms is er alle reden tot pessimisme. De beelden die via het nieuws tot ons komen liegen er niet om. Ik heb het gevoel dat we momenteel in een wereld leven met veel agressie en verwarring.

Toen de geboorte van Jezus werd aangekondigd leefden de mensen eveneens in een spannende, onzekere tijd. De Romeinse overheersing, keizer Augustus voor wie je maar had te buigen... Maar behalve dat is er ook dat andere geluid, zoals in dat lied:
Hoort toe, gij zwaarbeproefden, uw Koning is niet ver!
Voor wie in ’t duister toefden, rijst nu de morgenster.

We mogen ons optrekken aan dat andere geluid waarin wij horen hoe God het werkelijk bedoeld heeft. Zoals in dat andere adventslied:
Rechtvaardigheid is zijn bestel, zachtmoedigheid zijn metgezel.
Gezegend ’t hart, dat openstaat
De Zonne der gerechtigheid!

Dat is heel andere taal dan het negatieve dat we rondom ons krijgen te horen.

De kerstboodschap is hoopgevend; een bevrijdend geluid en waar het volgens mij nu in deze tijd op aan komt, dat we elkaar niet loslaten, maar vasthouden. Er zijn voor elkaar! Mijn moeder zong het vroeger bij de piano:

Heiland, Gij weet, hoe dikwijls zorg,
twijfel en angst ons benauwen.
Van uw belofte zelf de borg,
schraagt Gij ons wankelend vertrouwen.

Ik wens U gezegende dagen toe!
Ds. Renze Pieter Yetsenga

BERICHTEN VANUIT DE KERKENRAAD

In het vorige nummer van Rondom de Vermaning heeft u kunnen lezen over enkele zaken die onze aandacht vragen. Ook op de bijeenkomst op 25 september bij Balk heeft u hier het één en ander over gehoord. Helaas kon de geplande ledenvergadering op 30 oktober niet doorgaan, we hopen nu een vergadering te houden eind januari of begin februari, dit alles natuurlijk onder voorbehoud. We leven in vreemde tijden en hebben ons flexibel op te stellen.
Ook de geplande kerstbijeenkomst op 18 december moest verplaatst worden en deze wordt nu gehouden op 22 december in de Gastkerk te Zuidhorn om 10.00 uur. Ook dit wordt anders dan we in voorgaande jaren gewend waren.
Renée zorgt wekelijks voor het doorsturen van de leespreken met het orgelspel van Anneke. Nu ook de GDS/FDS weer begonnen is met het rondsturen van leespreken is het iedere keer weer een verassing van wie u het woord voor de week ontvangt. Er moeten soms zelfs keuzes gemaakt worden. We gaan hier voorlopig nog maar mee door.
Een andere zaak die onze aandacht vraagt is het Gravenfonds. Rudolf en Augustinus hebben enkele graven bekeken waaraan onderhoud noodzakelijk is, een aannemer en een steenhouwer hebben opdracht gekregen om de noodzakelijke reparaties uit te voeren.
We krijgen de indruk dat onze leden en belangstellenden over het algemeen deze periode goed doorkomen, het is natuurlijk niet fijn dat er beperkingen opgelegd worden maar met wat er nog wel mogelijk is kunnen we ons aardig redden. We hopen dat het nu de langste tijd geduurd heeft en dat een vaccin mogelijk spoedig uitkomst kan bieden zodat we weer gewoon de dingen kunnen doen die we gewend waren. Het is nog even de kiezen op elkaar en hopelijk kunnen we in 2021 weer elkaar gewoon ontmoeten.
Ook vanaf deze plaats wenst de kerkenraad u allemaal, ondanks de soms voor u moeilijke tijden goede kerstdagen en een gezond en gelukkig 2021.

Tineke

Kort verslag van gesprekken met twee gemeenteleden

Ik vroeg mij af hoe vergaat het u in deze corona tijd? Iedereen ontvangt wekelijks een dienst met een berichtje van Renée maar hoe gaat het echt met iedereen? Is er een misschien een manier waarop we aan elkaar kunnen laten weten wat we zoal dagelijks meemaken, nu we elkaar niet zo vaak meer zien en spreken? Wat vinden we moeilijk en wat ervaren we als positief. Als ik eens een paar mensen bel en vraag of ze willen meewerken aan een kort interview voor Rondom de Vermaning? Het lukt niet om iedereen te spreken dan wordt het wel een erg lang verhaal maar een paar moet lukken.
Zo gezegd, zo gedaan en hieronder treft u een korte weergave aan van mijn gesprekken met Ron den Boef en Gé Oosterhuis.

Het gaat prima met Ron en Gonneke ze vermaken zich goed. Ron bekijkt ’s morgens allereerst op de computer de opnames die de nachtcamera gemaakt heeft om te zien welke gekke beesten die nacht een bezoekje aan de tuin gebracht hebben, veelal is een steenmarter te zien. Zij ontbijten omstreeks 11.00 uur in de ochtend, dit naar aanleiding van een programma op de TV over “deeltijd vasten”, het bevalt ze goed. De lunch schuift op naar halverwege de middag en aan het begin van de avond de warme maaltijd. (Als u het voornemen heeft om in het nieuwe jaar af te vallen is dit misschien ook iets voor u.)

Aan het begin van de middag maken ze een ommetje in de buurt, ook de tuin vraagt zo nu en dan aandacht (dagelijkse beweging is het beste medicijn). En verder zijn er natuurlijk de boeken en de muziek. Ron heeft zojuist het boek ‘Liever dier dan mens’ van Pieter van Os bij de bibliotheek geleend. ( De schrijver heeft dit jaar voor dit boek de prijs voor het beste journalistieke boek ontvangen. Het gaat over het leven van Mala Rivka Kizel, een orthodox chassidische joodse vrouw, geboren in Polen die de holocaust heeft meegemaakt.) Ik heb me voorgenomen om het boek ook bij de bibliotheek op te vragen.

Het is natuurlijk jammer dat er zaken zijn die niet meer door kunnen gaan zoals het koor en ook ontmoet je minder mensen en ga je minder snel op bezoek bij kinderen en andere familieleden maar zolang het met iedereen goed gaat is het te overzien.
Ook met Gé heb ik een klein uurtje via de telefoon gesproken. Gé geeft aan dat het heel rustig is en dat ze niet veel beleefd.Maaaar ze is vanmiddag op pad geweest met een vriendin naar Frank Meester daarna samen gezellig een kopje koffie. Zo gaat ze wel vaker even ergens heen samen met de vriendin die nog auto kan rijden. Ze heeft de kinderen, klein kinderen en al 6 achterkleinkinderen in de buurt die regelmatig even langskomen. Er is dus geen gevaar voor vereenzaming. De dag doorkomen is geen probleem, Gé is een ochtendmens geeft aan dat ze het belangrijk vindt om regelmaat te hebben.

De zondagmorgen is haar morgen, er komt dan geen bezoek en ze neemt de tijd om bij een kopje koffie rustig de preek te lezen en te overdenken. Dit is een belangrijk moment voor haar in de week. Ze verveelt zich niet, leest groot letter boeken van de bibliotheek, dankzij de oogprikken blijven de ogen redelijk stabiel op dit moment hoewel het natuurlijk wel heel vervelend is dat ze het fijnere werk niet meer kan zien. Maar zoals Gé zegt als je een dipje hebt moet je niet bij de pakken neerzitten. Je wordt ouder en als gevolg daarvan merk je toch dat je wat minder energie hebt maar je moet wel doorzetten en dat moet je wel zelf doen. Ze heeft eigenlijk geen moeite met de dagelijkse gevolgen van Covid, wel probeert ze meer om via de telefoon het contact te onderhouden met vrienden en familie die wat verder weg wonen.

Ron en Gé hartelijk bedankt voor jullie medewerking, ik vond het erg leuk.
Tineke

Wensenlijst voedselinzameling kerken 2021 Voedselbank Westerkwartier

DECEMBER
Houdbare melk
Houdbare koffiemelk
Zuurkool
Boerenkool (gedroogd of in pot)
Erwtensoep in blik
Rookworst
Soep in pakje (droog)
Thee
JANUARI
Houdbare melk
Houdbare koffiemelk
Rookworst
Zuurkool
Boerenkool (gedroogd of in pot)
Kapucijners
Wasmiddel (poeder)
FEBRUARI
Houdbare melk
Bruine bonen (blik of pot)
Vruchten in blik
Erwtensoep in blik
Thee
Groente in blik of pot (groot en klein)
MAART
Houdbare melk
Houdbare koffiemelk
Koffie (250 gr)
Pasta + mix
Pakjes soep (droog)
Vis in blik

Wilt u ook Douwe Egberts punten sparen voor de Voedselbank. Bij een bepaald aantal punten kan men daarvoor gratis pakken koffie krijgen.
Zegels van supermarkt Poiesz zijn ook van harte welkom. Ze worden opgeplakt en verzilverd voor levensmiddelen

Het banknummer van de voedselbank Westerkwartier is
NL 47 RABO 0122 2560 69

Inleveren kan altijd bij de gasthorn, dat mag ook op 22 december of bij de super-markten.
https://voedselbankwesterkwartier.nl

Herinnering aan de Kerstviering 2019


Even rust na het koffieschenken

(Doopsgezinde Vermaning Steenwijk)

Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier
september, oktober, november 2020

Data:
 • In elk geval tot december zijn alle bijeenkomsten afgelast in verband met Corona
 • jaarlijkse ledenvergadering: verplaatst naar volgend jaar
 • 30+ groep woensdagavond : start vanaf 30 september in de Schuilplaats
 • 25 september 10.00u-12.00 uur Gemeente-ochtend bij Balk
 • 30 oktober bij Balk Vervolg vergadering toekomst gemeente Westerkwartier
 • 18 december Kerstochtend bij Balk
Inhoud
2-3  Voorwoord: ‘Een kwartier voor God’
4-6  Berichten vanuit de kerkenraad
6     Verjaardagen
7     Website met internet diensten
7-8  Tasjes en comforters
9-10 Foto’s koffieochtend bij Balk 10 juli


Voorwoord:

‘EEN KWARTIER VOOR GOD’

Hoe vaak ben ik in mijn leven niet door de Kalverstraat in Amsterdam naar de kantoren van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit gelopen. Halverwege altijd dat bord ‘Een kwartier voor God’, bij de ingang van een kerk. Maak tijd vrij voor God, te midden van alle gejaagdheid en te midden van de sneltreinvaart waarmee ons menselijk leven voorbijschiet. Zorg dat er in je leven tijd is voor bezinning; niet om extra vroom te doen, maar voor jezelf, opdat anderen iets aan je hebben en zich ook een beetje aan je kunnen optrekken. Voor mij betekent dat om samen met anderen te zoeken naar de gezindheid van Christus. In de brief aan de Filippenzen staat het: ‘Laat die gezindheid bij je zijn, welke was bij Christus Messias’. De bedoeling kan in ons leven niet zijn: geestelijke vervlakking, een dagelijkse monotone cirkelgang waar we niet meer uit komen. Het komt erop aan dat wij mensen bedoeld zijn te leven met gaven en mogelijkheden, moeilijkheden en wie weet nog veel meer, om samen een unieke gemeenschap te vormen.

Een kring waarin we samen zoeken naar Gods bedoeling, in Christus’ geest.
Dat zijn goede woorden en ik vind die tekst uit Filippenzen inspirerend.
Toch is er dikwijls die vraag: De grote dromen en idealen, waar zijn ze?
Zijn we met z’n allen vermoeid, verdwijnt dat rijk van gerechtigheid en vrede te ver achter de horizon? Zeker in deze onzekere maanden waarin het agressieve virus zich aankondigt in een mogelijke tweede golf. Ons gevoel dat teveel op losse schroeven staat, die ervaring van een wankel evenwicht.

Een volgeling van Jezus stelt die angstige vraag: ‘Heer, bent U het die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten?’ En hij is echt niet de enige. Hoe vaak vragen u en ik zich dat af of we wel op het goede spoor zitten, de juiste keuze hebben gemaakt en nog steeds maken.

Ik hoorde vorige week iemand zeggen: ‘Hij is daar waar de fakkel van de hoop nog niet de grond is ingeboord; hoopgevend en inspirerend aanwezig’.

In deze maanden zonder kerkdiensten, met gelukkig wel die verkwikkende koffieochtend, maar tegelijk ook dat gevoel hoe we die ontmoetingen missen.

Boudewijn de Groot zong het al in mijn studententijd ‘er komen andere tijden’. Hoe en wat, wie zal het zeggen. Tot die tijd is het van groot belang naar elkaar om te zien, en de moed erin te houden. Zoals Nel Benschop lang geleden in een gebed zei: ‘en geef ons asjeblieft een heel klein beetje moed!’

Renze Pieter Yetsenga


Berichten vanuit de kerkenraad

Afgelopen zomer heeft over de overeenkomst pastorale zorg een evaluatiegesprek plaatsgevonden met enkele kerkenraadsleden van de doopsgezinde gemeenten Groningen en Westerkwartier en ds. Yetsenga. In dit gesprek is ondermeer de waardering uitgesproken voor de wijze waarop ds. Yetsenga de pastorale zorg binnen de doopsgezinde gemeente Westerkwartier verzorgt.

De overeenkomst pastorale zorg, die DG Westerkwartier heeft met DG Groningen, “loopt” tot 1 jan. 2022. Afgesproken is dat ds. Yetsenga tot deze einddatum (1 jan. 2022) de pastorale zorg in DG Westerkwartier op zich neemt. Vanwege toekomstige ontwikkelingen binnen de DG Groningen en in de regio (GDS-gebied) is verlenging van de overeenkomst na 1 jan. 2022 onzeker.

Als kerkenraad hebben we ons deze zomer ook beziggehouden met de toekomst van de gemeente. Graag willen we u deelgenoot maken van enkele problemen die op de gemeente afkomen. Voornamelijk gaat het om de volgende drie zaken:
 1. Samenstelling van de kerkenraad
 2. Toekomstig groot onderhoud kerkgebouw
 3. Hervatting kerkdiensten in coronatijd
Ad.1. Samenstelling kerkenraad
In het verleden is door enkele leden van de huidige kerkenraad aangegeven dat ze stoppen met het werk voor de kerkenraad zodra ze 75 jaar oud zijn. Dit betekent dat volgend jaar (2021) er een “secretaris”-vacature ontstaat en in 2023 nog twee andere vacatures erbij komen, namelijk die van voorzitter en die van boekhouder. In het verleden is al gebleken dat kandidaten voor de kerkenraad erg schaars zijn, oftewel voor zover wij het inschatten zijn er nagenoeg geen kandidaten voor de toekomstige vacatures!
Eén van de pijlers, waarop een doopsgezinde gemeente rust, is de kerkenraad; deze raad zorgt voor de lopende zaken en vertegenwoordigt de gemeente naar buiten toe. U voelt onze vraag wel aankomen wat te doen als er geen kerkenraad meer is???

Ad. 2. Toekomstig groot onderhoud kerkgebouw
In april 2020 heeft de Monumentenwacht het kerkgebouw geïnspecteerd. De algemene conclusie is dat de constructieve toestand (casco) en de onderhoudstoestand van het gebouw (op enkele kleinigheden na) goed zijn. Om het gebouw in een goede kwalitatieve staat te behouden zijn in het rapport adviezen voor uit te voeren onderhouds werkzaamheden met een prioritering opgenomen.
Monumentenwacht heeft geadviseerd om binnen zes jaren het schilderwerk binnen in de kerk (raam kozijnen en het plafond / tongewelf) uit te voeren en ook de buitenraam kozijnen (noord-, west- en zuidzijde) opnieuw te schilderen. Kortom bijna een gehele schildersbeurt. Monumentenwacht heeft eveneens geconstateerd dat het dakleer op sommige plaatsen beschadigd is. Volgens Monumentenwacht is het dakleer aan het eind van de technische levensduur. Het advies is om rekening te houden met binnen 12 jaren een dakrenovatie uit te voeren.

Ad. 3.Hervatting diensten in coronatijd
Tot en met december zijn er geen diensten in onze vermaning. Dit was een moeilijk besluit maar om de volgende redenen hebben we dit besluit genomen:
 • De voorgangers die tot en met december in de dienst volgens rooster voorgaan behoren op 1 na allemaal tot ‘de risicogroep’.
 • Onze leden/belangstellenden vallen nagenoeg allemaal in de ‘risicogroep’.
 • De kerkruimte kan niet goed geventileerd worden.
 • Er kan geen loopcircuit gerealiseerd worden.
Kortom het wordt een moeizame organisatie, we hebben dan ook besloten om de komende maanden geen diensten in de kerk te houden. We gaan in overleg met de predikanten of zij ook een schriftelijke overdenking kunnen aanleveren, die dan verspreid kan worden.

Als kerkenraad willen we graag met u de onder punt 1 en 2 genoemde problematiek bespreken. We stellen dan ook voor om eind september / begin oktober op een ochtend een bijeenkomst te organiseren in Balk te Zuidhorn. U krijgt hiervoor nog bericht.


Preekbeurten:

Alle preekbeurten zijn tot nader order afgelast.
Ook het Doopsgezind wereld congres in Indonesië is uitgesteld tot 5 tot 10 juli 2022

Website

Doopsgezinde Internet diensten zijn te volgen via onze website:
www.dgwesterkwartier.nl
onder de preekbeurten staat de lijst met internetdiensten, elke week nieuwe! Ook de orgelmuziek van Anneke is daar af te spelen.
Onder Agenda staat ook ons blad Rond Om de Vermaning en ook de wekelijkse collums van afwisselend Renée en Tineke.


Tasjes en Comforters

U heeft in de vorige Rondom de Vermaning kunnen lezen over het maken van TASJES.
We hebben met elkaar 65 tasjes gemaakt. Een aantal zijn op een middag in de Schuilplaats gemaakt en toen dit niet meer mogelijk was in verband met de corona zijn mensen thuis aan het werk gegaan. Uiteindelijk hebben we als doopsgezinde gemeente Westerkwartier in totaal 65 tasjes gemaakt. Met dank aan Willemien en Renée. De tasjes zijn inmiddels in Naarden afgeleverd bij Jeanette Stenvers, één van de coördinatoren van dit project in Nederland.
In Nederland zijn het afgelopen jaar zo’n 900 tasjes gemaakt. Van deze tasjes worden er 200 gevuld met naaispullen en de overige 700 worden gevuld met schoolspullen. De inhoud van een schooltasje kost 7 euro en de inhoud van de tas met naaigerei kost algauw 25.- euro
Naast de tasjes worden er ook comforters gemaakt, dit zijn dekens. Een comforter bestaat uit 3 lagen, namelijk een bovenlaag (top), een vulling en een onderlaag. Deze drie lagen worden met katoenen garen aan elkaar geregen. De comforters worden verstuurd naar mensen die zich bevinden in rampgebieden of gevlucht zijn voor honger of oorlog. In het verleden zijn comforters verstuurd naar Lesbos en het Midden Oosten. Er zijn dit jaar 250 comforters door diverse groepen in Nederland gemaakt.
Sinds 2014 worden in Nederland comforters gemaakt. We staan daarmee in een traditie. Vlak na WO II zijn comforters vanuit Amerika naar Nederland gekomen. Ook hier waren toen vluchtelingen die helemaal niets bezaten en behoefte hadden aan een deken die zowel letterlijk als figuurlijk warmte gaf. Vandaar dat er wel gezegd wordt dat een comforter een deken is met een hartslag, een comforter kan troost geven, herinneringen oproepen of hoop geven voor de toekomst. De term ‘Comforter’ komt uit Amerika.
Het maken van tassen en comforters worden door vrijwilligers gedaan. Er worden voornamelijk tweedehands materialen gebruikt waardoor de kosten nihil zijn. Ook de door ons gemaakte tasjes zijn gemaakt van lappen die mensen nog ergens hadden liggen, onze dank hiervoor. De Nederlandse bijdrage is een onderdeel van een Europees en Noord-Amerikaans project. De ongeveer 10 containers met hulpgoederen zullen gebracht worden naar Jordanië. Europa neemt 1-2 containers voor zijn rekening. Zoals u hiervoor heeft kunnen lezen zijn de tasjes gratis maar de inhoud van de tasjes moet worden aangeschaft en hieraan zijn kosten verbonden. We willen u daarom vragen of u middels een donatie hieraan een bijdrage wil leveren. Uw bijdrage kan worden gestort op rekeningnummer:
NL27TRIO 078 688 0333 Doopsgezind Wereldwerk, o.v.v. Comforters en tassen 2020.

Namens Wereldwerk mijn hartelijke dank,
Tineke

Koffieochtend bij Balk in coronatijd: 10 juli 2020Rondom de Vermaning - Nieuwsbriefblad Doperse berichten


Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier
juni, juli, augustus 2020

Data:
In elk geval tot september zijn alle bijeenkomsten afgelast in verband met Corona
jaarlijkse ledenvergadering: verplaatst naar volgend jaar
30+ groep woensdagavonden : afgelast

Inhoud
2 Voorwoord: Pinksterfeest
4 Berichten vanuit de kerkenraad
6 ps 46
7 Troost ( Inlia)
9 Verjaardagen
10 Tasjes maken

VOORWOORD: PINKSTERFEEST

Nou ja,...feest? In deze merkwaardig spannende tijd is het woord feest niet meteen het eerste dat bij je naar boven komt. Voor nogal wat mensen is Pinksteren een lastig thema. Ik probeer aan onze kleinkinderen wel eens uit te leggen waar het nu precies om gaat. Dat geef ik je te doen. Hoe het dan ook maar is: Het gaat zeker om de goede geest, in plaats van het tegenover gestelde. Dat begrijp ik uit de woorden die Huub Oosterhuis schreef.

“Sinds onheugelijke tijden staat de hoop geschreven dat ooit grote woorden als ‘verzoening - leed geleden - mensenrecht - schoon water - vrede’ tot eindelijk een nieuwe wereld worden, eindelijk de echte. In naam van hen die vóór ons waren en omwille van wie na ons komen, blijf die grote woorden dromen - laat de hoop niet varen!”

In het Pinksterevangelie horen we dat mensen elkaar eindelijk goed begrijpen en verstaan. Ook dat is een droom, terwijl we op onze eigen plek worden aangespoord daaraan te willen meewerken en dat niet alleen, want in de weken voorafgaand aan Pinksteren wordt in de lezingen ook gezegd dat gebed belangrijk is. Dat het niet om prachtige woorden gaat, maar om eenvoud, om woorden die je uit wilt spreken. De bekende Toon Hermans zegt dan:

“Adem. Bidden is de adem van mijn ziel, wakkert het vuur aan in mijn hart, is de warmte in mijn leven.”

Juist in deze periode waarin het agressieve virus zo’n toonaangevende rol in ons leven speelt is het belangrijk om dichtbij jezelf te blijven om er zo ook voor anderen te kunnen zijn. Meestal lukt het mij om standvastig te zijn, niet in een soort van paniek te raken, maar een enkele keer slaat de angst me om het hart.
Daarom herkende ik me zo in de woorden die ik las in het Gemeenteblad van de Doopsgezinde Gemeente Harlingen, de stad waar ik in 1944 in het ziekenhuis geboren ben en daar vlakbij op de boerderij ben opgegroeid: .

“Wiens stem ik hoor in de wind, Wiens adem heel de wereld leven geeft,
hoor mij, ik heb uw kracht en wijsheid nodig.
Laat mij in schoonheid wandelen en laat mijn ogen altijd de dieprode zonsonder-gang zien.
Laat mijn handen respect hebben voor alles wat U maakte
en mijn oren gespitst zijn om uw stem te verstaan.
Maak mij wijs zodat ik de tekens begrijp die U ons mensen geleerd hebt.
Help mij kalm en sterk te staan in alles wat op mij af komt.
Laat mij de lessen ontdekken die U verborgen hebt in elk blad en elke steen.
Help mij zuivere gedachten op te diepen en te handelen met de bedoeling anderen te helpen.
Help mij medeleven te vinden zonder dat het mij overweldigt.
Ik zoek kracht, niet om beter dan mijn broeder en zuster te zijn, maar om mijn grootste tegenstander aan te kunnen, mijzelf.
Maak dat ik altijd klaar sta om U bij te staan met schone handen en oprechte ogen, zodat als mijn leven wegzakt als de zon in het westen, mijn geest zonder schaamte bij U mag zijn.”

Eerlijke, oprechte woorden, vind ik, waarvan mijn vader zonder enige twijfel gezegd zou hebben: “Daar heb ik mijn handen vol aan!” Maar toch zijn ze voor mij niet te idealistisch. Ik zie ze als een richtsnoer om zo goed mogelijk te proberen mijn leven daar op af te stemmen.

Ds. Renze Pieter Yetsenga

BERICHTEN VANUIT DE KERKENRAAD

Als kerkenraad kunnen we nu natuurlijk niet meer bij elkaar komen en hebben we in april via Skype vergaderd. Het was even wennen maar het ging goed en de vergadering duurde korter dan gebruikelijk. Wat is er zo de afgelopen periode gebeurd? Er is het één en ander niet doorgegaan zoals u heeft ervaren maar er zijn ook zaken die wel doorgang vonden.
Wat niet is doorgegaan:
 • De zondagse diensten, ter vervanging hiervan ontvangt u de preek die door de predikanten uit het Noorden bij toerbeurt worden opgesteld. Renée verstuurt deze via de mail naar leden en belangstellenden en diegenen die niet in het bezit zijn van een computer ontvangen deze op papier. Ook voegt ze altijd een persoonlijk schrijven toe. Deze diensten zijn ook op de website nog te zien.
 • De koffie ochtenden konden helaas ook niet doorgaan. Ds. Yetsenga probeert afspraken te maken om een keertje bij u langs te komen. U heeft hier inmiddels een brief van hem over ontvangen.
 • Ledenvergadering is komen te vervallen, we hopen dat het in 2021 wel door kan gaan.
 • Gespreksgroep, ook deze is na februari niet meer bij elkaar gekomen.
  Wat gebeurde er wel?
 • Anneke de Boer, onze organiste draagt zorg voor het lied van de week, Renée stuurt dit naar u door. Ook terug te luisteren op de website.
 • De 80+ leden hebben met de Paasdagen een bloemetje ontvangen.
 • Door de GDS is een 50 dagen (tijd tussen Pasen en Pinksteren) kalender samengesteld die onder iedereen verspreid is.
 • De aannemer heeft diverse onderhoudswerkzaamheden aan het kerkgebouw verricht. Monumenten wacht is op bezoek geweest en heeft een inspectie rapport uitgebracht.
 • We hebben te maken gehad met muizen in de Schuilplaats, hierop is actie ondernomen en het wordt verder in de gaten gehouden.
 • De grond rondom kerk en Schuilplaats moet onderhouden worden, bomen snoeien en goten schoonmaken. De buurvrouw vertelde dat zij zo nu en dan een emmertje paardenbloemen tussen de schelpen verwijderd, dit is natuurlijk vreselijk aardig en stellen we zeer op prijs.
 • Op 10 februari kwamen in de Schuilplaats een aantal mensen bijeen om tasjes te naaien voor MCC. Doopsgezind Nederland heeft toegezegd 900 tasjes te leveren. Het plan is de goederen (tasjes en comforters) in het najaar naar Jordanië te sturen waar ze uitgedeeld worden in vluchtelingen kampen. De tasjes worden deels gevuld met schoolspullen en 200 tasjes zullen gevuld worden met naaispullen. We zijn op de 10de februari voortvarend van start gegaan maar helaas kon deze bijeenkomst geen vervolg krijgen. Zelf (Tineke) ben ik maar door gegaan, er zijn nu 30 tasjes klaar.
Toekomst.
Als kerkenraad hebben we het besluit genomen om alle diensten voorlopig tot 1 september te schrappen. U denkt misschien we zijn een klein groepje en de diensten met max. 30 personen mogen vanaf 1 juni weer doorgaan. Echter hieraan zijn wel allerlei voorwaarden verbonden.

Het Interkerkelijk Contact inzake de Overheid (CIO) adviseert het volgende:
De fysieke aanwezigheid bij samenkomsten nog steeds zoveel mogelijk te beperken. De diensten zoveel mogelijk digitaal te laten plaatsvinden, dan wel uit te stellen.

Aansluitend op dit advies van het CIO luidt het advies van de ADS;
De meeste van onze leden behoren gezien de leeftijd tot de risicogroep.
Naast het bezoek van de dienst kan ook het reizen van huis naar kerk en heen en terug risico’s meebrengen. Kerkgebouwen zijn niet altijd ingericht voor diensten die volgens protocol moeten verlopen. Gemeentezang, er wordt onderzocht in hoeverre zingen effect heeft op verspreiding van de virusdeeltjes. Er wordt aangenomen dat zingen de druppeltjes verder draagt en het besmettingsrisico dus groter is. Koffiedrinken wordt ten zeerste afgeraden.

Dit alles overziende en gelet op de inrichting van onze kerk is het niet verstandig om voorlopig diensten te organiseren. Vanwege de onderlinge voorgeschreven afstand van minimaal anderhalve meter zijn er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, van te voren moet bekend zijn wie komen, er kan geen gebruik van gaderobe en toilet gemaakt worden, men moet één voor één naar binnen en naar buiten, er is geen helpende hand bij stoepjes ed. Dit alles overwegende is het besluit genomen voorlopig geen diensten te organiseren. Als er veranderingen komen dan hoort u dat zo spoedig mogelijk. Tineke

Uit ‘Geef Mij nu je angst’ uitgave van de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk.

EEN (HEEL VRIJE) HERTALING VAN PSALM 46

God,
Ze zeggen dat je bij jou veilig kunt schuilen,
dat je bij jou altijd terecht kunt,
als je het niet ziet zitten,
als de wereld op z’n kop staat.
Soms staat het water me tot de lippen,
De golven klotsen over m’n hoofd.
Alsof een storm over me heen raast,
En alles om me heen in elkaar stort.
Kom dan, en blijf bij me,
Tot de lucht is opgeklaard
En de zon weer schijnt.
Het is alsof jouw stem fluistert in mijn hart:
“Wees stil, en weet dat ik het ben,
Ik laat je niet alleen.”
Kom dan, en houd met vast,
Alle dagen van mijn leven.

6

TROOST.

Ik schrijf u dit op Goede Vrijdag. Het verhaal van deze dag is voor mij het verhaal van een man die mens is geworden om voor ons, met ons, door het diepste dal te gaan. Die met ons lijdt, voor ons het ultieme offer brengt en zelfs aan het kruis nog vraagt ‘vergeef hen’. Het is het verhaal van een God die troost biedt.

Troost.
Dit schilderij van Alessandro Pucci werd op social media gedeeld door Pietro Bartólo. (Zoals velen van u weten, hebben we een band met de dokter van Lampedusa die tegenwoordig ook Europarlementariër is.) Pucci werd ertoe geïnspireerd door de zegen die paus Franciscus uitsprak op een leeg Sint Pietersplein. De paus sprak over de duisternis die zich verspreidt, over de oor-verdovende stilte, de leegte.

Troost “We realiseren ons nu dat we allemaal op dezelfde boot zitten”, zei Franciscus, “Ieder van ons kwetsbaar en gedesoriënteerd in de storm, maar tegelijkertijd belangrijk en nodig. Ieder van ons geroepen om samen te roeien, op een ruwe zee. Ieder van ons met de behoefte om de ander te troosten.”

Het beeld van die boot doet mij denken aan die andere boot: meneer Vrijdag. Een bootje van nog geen 12 bij nog geen 4 meter dat ooit 282 mensen moeizaam maar veilig de Middellandse Zee over bracht. Dokter Bartólo stapte destijds voor de kust van Lampedusa aan boord om medische zorg te verlenen.

Voor ons 30-jarig bestaan, in 2018, haalden we meneer Vrijdag naar Groningen en stapte Pietro Bartólo hier voor de tweede keer aan boord. De kleine boot voer langs de grote slaapboot waarop wij in Groningen asielzoekers in nood opvangen en begeleiden. De Amanpuri: de veilige burcht. Er ligt nu een tweede boot naast. Dat was nodig om te kunnen voldoen aan de RIVM-richtlijnen. Met name voor de gasten in het voormalige Formule 1 Hotel kon dat anders niet

Het inmiddels bijna vervallen Formule 1 hotel heeft veel mensen troost geboden. Honderden mensen hebben daar hun hoofd neer kunnen leggen als zij de weg kwijt waren. Verdwaald, verdrietig, ziek, met pijn, in de war, boos, soms zelfs agressief. Allemaal konden ze daar hun hoofd neerleggen. Tot rust komen en daarna weer aan een toekomst werken. Dat vervallen hotel heeft ons geweldig gediend.

Toch heb ik de afgelopen weken echt angst gehad voor de mensen die we daar opvangen. De meesten moesten mets z’n tweeën één kleine kamer delen. Het was fysiek onmogelijk om daar 1,5 meter afstand te houden. En er zijn enkel gemeenschappelijke douches en toiletten. Als het virus daarbinnen zou komen, zouden mensen als ratten in de val zitten. Dat is nu, met de hulp en steun van de gemeente Groningen, gelukkig voorkomen.

Eind vorige week meerde de tweede boot, de Arkona, aan en konden we onze gasten verspreiden over de beide boten en het hotel. U leest erover in dit verhaal. De schrik sloeg ons om het hart toen een van de gasten op de nieuwe boot prompt hoge koorts kreeg. Het zou toch niet zo zijn; het coronavirus direct al op die nieuwe boot? Nee. Het bleek een nierbekkenontsteking. Wat een teken van deze tijd dat je opgelucht kunst zijn dat iemand ‘n nierbekkenontsteking heeft!

En zo zitten onze gasten in Groningen nu op twee boten en in één hotel, in Emmen verspreid over diverse huizen en in de Tussenvoorziening in Eelde in gezinsruimten. Maar eigenlijk zitten ze in dezelfde boot waarin wij allen zitten. In dezelfde boot, in dezelfde storm. En ergens onder ons een man die mens is geworden om ons troost te bieden.

Ik wens ieder van u sterkte in deze moeilijke dagen.
John W.R. van Tilborg
Directeur INLIA

PREEKBEURTEN:

Alle preekbeurten zijn tot nader order afgelast.
Doopsgezinde Internet diensten van A.D.S en G.D.S. zijn te volgen via onze website: www.dgwesterkwartier.nl
onder de preekbeurten staat de lijst met internetdiensten
Ook de orgelmuziek van Anneke is daar af te spelen.

Op de volgend bladzijde nr 10 ziet u het tasjes maken in de Schuilplaats
Ook dat kan nu geen doorgang meer vinden, (maar misschien kunt u thuis hier nog hiermee aan de slag in overleg met Tineke van der Wijk).maart, april, mei 2020
DOOPSGEZINDE GEMEENTE WESTERKWARTIER Data:
 • jaarlijkse ledenvergadering zo 22 maart na de dienst
 • avondmaal witte donderdag 9 april 19.30 uur
 • paasontbijt 12 april 9.00 uur
 • Uitstapje van 26 april naar de doopsgezinde gemeente Berlikum ( Friesland)
30+ groep woensdagavond
25 maart
29 april
Koffieochtend ds. R.P. Yetsenga 10.00 uur op
dinsdag 24 maart
Inhoud
2 Voorwoord: Dat geeft hoop
3 Gedicht: Dat geeft hoop
4-5 In memoriam zr Thea Schuiringa-Mulder
5-6 Verslag Koffieochtend 21 januari
6 Preekrooster
7 Verjaardagen
8 Midweek Fredeshiem
9-10 Vermaningspad hemelvaartsdag 21 mei Blokzijl-Giethoorn-Steenwijk
1

VOORWOORD:

DAT GEEFT HOOP...
We gaan opnieuw op naar het Paasfeest, voorafgegaan door weken waarin we verschillende aspecten van het lijden beschouwen. Lijden dat ons overkomt, waar we niets aan kunnen doen; lijden dat ons wordt aangedaan en dat laatste zien we in veel faetten om ons heen gebeuren en soms staan we er zelf midden in. Hoe het met onze wereld gaat, met onze aarde, het klimaat, het toekomstperspectief. Je kunt er wanhopig van worden en af en toe overvalt mij dat. Dat ik alles op alles moet zetten om uit die negatieve spiraal vandaan te komen. Dietrich Bonhoeffer, die in de Tweede Wereldoorlog het verzet in de Duitse kerken heeft aangevoerd, schrijft het volgende over Het Lijden: Het is veel gemakkelijker te lijden gehoorzamend aan een bevel, dan vrij en na zelf genomen beslissing. Het is veel gemakkelijker te lijden samen met anderen dan eenzaam. Het is gemakkelijker publiek en met ere te lijden dan verborgen en in schande. Het is gemakkelijker te lijden in je lichaam dan in je geest. Christus leed vrij, eenzaam, verborgen en in schande, naar lichaam en geest en sindsdien leden vele christenen met hem. Het gebruik van het woordje gemakkelijker roept bij mij gevoelens van verzet op, ook al begrijp ik heel goed wat hij bedoelt. Anders gezegd: het hele thema lijden is ingewikkeld en in sommige situaties niet te volgen en nooit gemakkelijk. Aan het einde van die Veertigdagentijd, die wij vroeger ook Lijdenstijd noemden, gloort het Paasfeest. Nieuwe hoop, nieuwe kracht, levenskansen! Ik las een gebed dat ik graag doorgeef:

Ik wens u van harte alle goeds toe!
Renze Pieter Yetsenga 2

DAT GEEFT HOOP...

GOD, geef ons oog voor de zon op onze levensweg,
die ons verwarmt en vrolijk maakt.
Laat ons de schaduw dan ervaren als koelte die bezinning brengt
en die nodig is om verder te komen.
Geef ons oog voor alles wat groeit en bloeit
langs de wegen die wij gaan:
De dingen die lukken, de mensen die gelukkig zijn en
ons gelukkig maken.
Geef ons oog voor uitzichten en perspectieven op
ons spoor door de wereld en laat ons af en toe stilstaan
bij al die kleine dingen, die hoop geven voor de toekomst.
3

IN MEMORIAM

ZR. THEODORA CLARA AVELINA SCHUIRINGA - MULDER

*16 januari 1926, Warffum +16januari 2020, Zuidhorn

Precies op haar geboortedag overleed zr. Schuiringa in het Zonnehuis. Op 23 januari herdachten wij haar leven in de aula van crematorium Groningen. De vlag uit de Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier hing in de aula.

Een leven dat in haar vroege jeugd al diepe sporen naliet. Gevoelens van verdriet, eenzaamheid op boerderij ‘Zeeburgh’, in de Noordpolder, vlakbij de Waddenzee. Zij was de dochter van Gerard Simon Mulder en Jantje Keijer. Toen het huwelijk van haar ouders eindigde door overlijden van haar moerder, zocht zij troost bij haar grootouders en haar oom Jo(h). Waar nu het Hoogeland Museum is plantten zij samen een kastanjeboom; inmiddels een prachtige grote boom.

Te midden van verdriet is er dit hoopvol teken dat doet denken aan de uitspraak van Maarten Luther, die zegt: ‘Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, zou ik vandaag nog een appelboompje planten’.

Haar vader hertrouwde met Fetje Geuker uit het Friese Dronrijp. Dan breekt er gelukkig voor haar een andere tijd aan. Ze benoemde dit zelf met woorden als ‘een goede jeugd’. Zij krijgt de kans om zich te ontwikkelen en volgt de opleiding voor lerares op de ‘Rollecate’, bij Deventer. Daar wordt ze op haar 21ste ook gedoopt in de Doopsgezinde Gemeente. Haar dooptekst zal haar tijdens het verdere leven vergezellen: ‘Geloof in het Licht zolang u het licht bij u hebt, dan bent u kinderen van het licht’, (Johannes 12:36).

In 1952 trouwt ze met Gerke Jacob Petrus Schuiringa en komen ze te wonen op de Boerderij in Balmahuizen. Hoogte- en dieptepunten wisselen elkaar af. De geboorte van hun kinderen Jurjen, Gerard, Frederiek en het diep ingrijpende verlies van hun dochtertje. Dat betekende voor haar ‘hartepijn’. Het geloof is altijd een hele grote steun voor haar geweest. Zij voelde zich gedragen, zeker ook door de steun van de leden van de Doopsgezinde Gemeente.De Zusterkring betekende veel voor haar en zij diende de Gemeente ook als kerkenraadslid. Maatschappelijk dienstbaar in het schoolbestuur, de Floralia en het voorlezen van verhalen in het Zonnehuis. De tuin, de planten en bloemen bezorgden haar vreugde.

Kind van het Licht zijn, wat is dat een waardevol thema in ons menselijk leven! ‘Dat ben ik ook’, zei ze dan. Zo hebben we in grote dankbaarheid haar leven herdacht en haar uit handen gegeven, toevertrouwend aan de Eeuwige, wiens vrede ons bij dagen en nachten nabij is.

Renze Pieter Yetsenga, Groningen

KOFFIE OCHTEND

Noordhorn, 21 januari 2020.

Een twaalftal mensen was aanwezig in de Schuilplaats, de (voormalige) paardenstal gelegen achter de kerk. Ds. Renze Yetsenga stak van wal met het vertellen over zijn aanvullende studie na z’n emeritaat. Hij stond al geruime tijd op de lijst van een soort uitwisselingsprogramma met Zuid-Afrika. Jaren lang wilde het maar niet lukken één van de zes plaatsen te bemachtigen. En jawel uiteindelijk viel hij toch in de prijzen. Een verblijf van vier weken in Zuid-Afrika! Hier verbleef hij samen met z’n vrouw bij een plaatselijk predikanten-echtpaar. Omdat het vliegtuig toch betaald moest worden gingen ze er al een week eerder heen. Ds. Renze kon en kan zeer goed vertellen over z’n reisbelevenissen. Het Krugerreservaat én het Robbeneiland werden bezocht. Laatstgenoemde is erg bekend geworden door de lange detentie aldaar van Mandela. Wat erg mooi was om te horen was zijn voordracht van een ook bij ons bekende psalm...maar dan in het Afrikaans...zeer wel te verstaan en te begrijpen.

Op dinsdag 24 maart as. is er wéér een “koffieochtend” U komt dan óók ? Graag tot ziens !

H.M.Schuurman

PREEKBEURTEN

8 maart 10.00 Renze Yetsenga
22 mrt 10.00 Hemmo Meiborg
9 apr 19.30 Gerard Iwema Witte donderdag
12 apr 09.00 Els Rijkmans Pasen/ paasontbijt
26 apr Uitstapje naar Berlikum
10 mei 10.00 Saskia Treu
31 mei 10.00 Hemmo Meiborg Pinksteren
14 juni 10.00 Els Rijkmans


Afscheid mevr M.Voorhans 7

MIDWEEK FREDESHIEM

Van 20 tot en met 24 april wordt door de FDS, GDS en Ring Zwolle een (vakantie) midweek georganiseerd in Fredeshiem voor met name de wat ouderen in onze doopsgezinde gemeenten.

Het thema van de midweek luidt: ’Vrijheid’. Naast alle ontspanning gaan we gedurende de midweek in op wat vrijheid voor ons betekent. De midweek begint maandagmiddag 20 april en op vrijdagochtend 24 april worden de koffers weer gepakt.

We zijn momenteel druk bezig om een gevarieerd en ontspannen programma samen te stellen. Zodra dit bekend is, sturen we u dit toe, samen met de bevestiging van opgave. De leiding van deze midweek is in handen van Annie en Fokke Rekker-Van der Werff en Gerrit Jan Romeijn.

De kosten voor de midweek zijn: € 445,- voor een éénpersoonskamer en € 395,- voor een tweepersoonskamer (per persoon). Het juiste bedrag kunt u tegelijk met uw opgave overmaken naar: IBAN NL20 RABO 01 46 45 83 46 t.n.v. Penningmeester FDS; o.v.v. ‘Fredeshiem midweek 2020’.

N.B.
Mocht de kosten van deze midweek voor u een bewaar zijn om deel te nemen, wilt u dan in verbinding stellen met Annie Rekker-Van der Werff, tel. 06 22 05 28 06. U kunt ook contact met haar opnemen als er vragen zijn op het gebied het eventueel ‘meenemen van zorgverlening’ op het vakantieadres. Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Annie Rekker-Van der Werff
Pleinpaed 3, 9287 LP Twijzelerheide
tel. 06 22 05 28 06
email: ahrekker@hotmail.com

VERMANINGSPAD 2020

Op Hemelvaartsdag langs Doopsgezinde Kerken Op Hemelvaartdag, 21 mei 2020, organiseren de Doopsgezinde gemeenten Steenwijk, Noordoostpolder, Blokzijl, Giethoorn, Zwolle en Meppel hun ‘Vermaningspad 2020’. De route van het Vermaningspad gaat dit keer langs de Doopsgezinde kerkgebouwen van Blokzijl, Giethoorn en Steenwijk. Gefietst wordt langs de waterrijke natuur van het nationale park Weerribben-Wieden. U kunt verder genieten van de dorpsgezichten Giethoorn, en Blokzijl en natuurlijk het stadsgezicht Steenwijk. Op de fietsroute Blokzijl - Giethoorn gaat u met de veerpont van Jonen over.

Traditioneel wordt elk jaar door één of een aantal Doopsgezinde gemeenten op Hemelvaartsdag fiets- en autotochten georganiseerd. De deelnemende gemeenten staan dan voor jullie klaar. Een ieder, Doopsgezind of niet, is welkom . De fietsroutes zijn geschikt voor iedere fietsliefhebber. Bent u minder mobiel dan kunt u de gemeenten bezoeken per auto.
De lengte van de fietsroute is ca. 45 kilometer.

U kunt starten tussen 9.00 uur en 10 uur vanaf de parkeerplaats van SV. Blokzijl, Kanaalweg 3.Hier krijgt u bij inschrijving à €10,-- een programmaboekje met routes, en een button. Deze button geeft recht op koffie met Blokzijler brok in de kerk van Blokzijl, koffie en thee in de kerk te Giethoorn en soep in de kerk van Steenwijk. Verder kunt op vertoon van de button gratis met de pont bij Jonen overgezet worden. Kinderen tot en met 15 jaar doen gratis mee. De dag wordt om 15.30 uur besloten met een vesperdienst in de Doopsgezinde kerk te Blokzijl.

Nadere informatie over de gemeenten, de fiets- en autoroute, rustpunten en bezienswaardigheden kunt u vinden op de website www. dg-ringzwolle.nl.

Startpunt:
Doopsgezinde kerk Blokzijl, Breestraat 2, 8356DL Blokzijl
Adressen van de andere te bezoeken kerken:
Doopsgezinde kerk Giethoorn, Binnenpad 50, 8355BS Giethoorn
Doopsgezinde kerk Steenwijk, Onnastraat 10, 8331HM Steenwijk

Praktische informatie: Starten vanaf 9.00 u
Op het startpunt kunt u zich inschrijven voor €10.--. U ontvangt hiervoor een
programmaboekje met routebeschrijvingen en een button.
U dient zelf voor een lunchpakket te zorgen.
De dag wordt om 15.30 uur besloten met een vesperdienst in de Doopsgezinde kerk te Blokzijl.

Alle informatie is te vinden op de website www.dg-ringzwolle.nl
Voor verdere vragen kunt u mailen naar: info@dg-ringzwolle.nl of telefonisch contact op nemen met Tineke de Vries 06-253 631 95.

Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier
december 2019, januari, februari 2020

DATA:
 • 15 december 18.45 uur Volkskerstzang Grijpskerk (Nicolaas Grijpsstraat)
 • 20 december 19.30 uur Kerstfeest voor jong en oud met koortje
 • 25 december kerstochtendienst met koortje, vooraf koffie
 • 31 december 17.00 uur Oudjaarsdienst
 • 26 januari World Fellowship Day in Sappemeer 10.00 uur
 • 23 februari 3 kerkenconcert Sappemeer
 • 30+ groep woensdagavond
 • 29 januari bij Renée
 • 26 februari bij Renée
Koffieochtend ds. R.P. Yetsenga 10.00 uur op
dinsdag 21 januari
dinsdag 24 maart
Koortje oefenen elke zondag 11.30 uur als er dienst is
Als er geen dienst is om 10.45 uur

Inhoud
2 Voorwoord: Kerst het feest van ons verlangen
3 Licht
4-6 Berichten vanuit de kerkenraad
7 Preekrooster
8-9 Suriname
10 Verjaardagen

VOORWOORD:

KERST, HET FEEST VAN ONS VERLANGEN

Opnieuw gaan we op naar het kerstfeest. Voor een ieder van ons een feest met herinneringen; voor een deel zelfs kostbare. Want wanneer ik zelf terugdenk aan die dagen: in de adventsweken op de zondags-school met overgave repeteren voor het kerstspel. De ene keer was ik herder, dan koning, soms Jozef, of een nieuwsgierige toeschouwer. Je moest je rol stevig in je hoofd hebben. Het even niet meer weten, een zin helemaal verkeerd zeggen, het was voor jezelf een afgang. Alleen moeten zingen op dat podium, ook een behoorlijke klus. Kerstfeest, ook bij ons thuis op de boerderij, in alle eenvoud, maar warm, gezellig, met mijn moeder achter de piano en ik op de accordeon. Maar hoe het dan ook maar is, het is en blijft een feest van verlangen.

Verlangen naar vrede, waarbij je denkt: als dat toch eens mogelijk zou zijn op die plekken waar mensen elkaar nu het licht in de ogen niet gunnen.

Verlangen naar meer begrip, naar saamhorigheid in een tijd waarin we zoveel verwarring en angst om ons heen bespeuren en af en toe constateer ik bij mezelf die gevoelens.

Al weer een behoorlijk aantal jaren geleden las ik tijdens mijn laatste studieverlof het dikke boek ‘De Gemeente en haar verlangen’. Wat verlangen wij als geloofs-gemeenschap? Dat we elkaar weten vast te houden en er kunnen zijn in goede- en kwade dagen. In dat boek staat de stelling: pastoraat, omzien naar elkaar, is het cement van de Gemeente. Ik ben het daar van harte mee eens. Ook al zijn we maar klein in getal, we zeggen hopelijk dat de Gemeente iets voor u en mij betekent. Dat is het immers: Voorbij de duisternis naar het Licht. Het Licht waar we zeker in de kersttijd zo graag van zingen.
Ik wens u gezegende dagen toe!

Renze Pieter Yetsenga 2

Licht

Als je wilt dat er licht is ontsteek het dan zelf,
je hebt lucifers om ’t te ontbranden,
een mens heeft zoveel, zo heel veel licht
in beide handen...
Als je wilt dat er warmte is maak hoog dan
het vuur,
je hebt woorden om de kilte te doven,
een mens heeft zoveel, zo heel veel kracht
om in te geloven...
Als je wilt dat er vrede is, begin bij jezelf,
je hebt kansen harmonisch te bloeien,
een mens heeft zoveel, zo heel veel goeds
door innerlijk groeien...
Als je wilt dat er liefde is, geef iets van jezelf
in troosten, een veilig omarmen,
een mens heeft zoveel, zo heel veel steun
om anderen te warmen...
Als je wilt dat er licht is ontsteek dan jouw lamp
in luisteren, beschermend medeleven,
een mens heeft zo veel, zo heel veel liefs
om weg te geven
(zichzelf...)

Deze woorden van Margreet van Hoorn - die ik verder niet ken - spreken mij aan.

BERICHTEN VANUIT DE KERKENRAAD

Enkele zaken die de afgelopen periode de aandacht gevraagd hebben zijn:
 • Nu ds. J. Kikkert naar Curaçao is vertrokken en zijn werkzaamheden, in overleg met dg gem. Groningen, zijn overgenomen door ds. R. Yetsenga was het ook nodig om de overeenkomst met Groningen aan te passen. Dit is in goed overleg gerealiseerd.
 • Door Willemien zijn de opengevallen plaatsen in het preekrooster van 2019 en 2020 weer ingevuld, waarvoor onze hartelijke dank.
 • ! Jan Albert is naar de laatste BV vergadering in Amsterdam geweest. De organisatie structuur van de ADS gaat veranderen. Het komt er in het kort op neer dat niet meer iedere gemeente een afgevaardigde /vertegenwoordiger heeft in de vergadering. In plaats daarvan komen er nu regionale vertegenwoordigers die 2 of 3 keer per jaar bij elkaar komen. Voor de GDS zijn dit br. J.C. Noord, lid van de dg gem. Groningen en br. A. de Vries, lid van de dg. gem Haren. Deze vertegenwoordigers moeten regelmatig overleggen met hun achterban en dat zijn o.a. wij. Het zal even wennen zijn maar andere tijden vragen ook om een andere organisatie.
 • ! Dopersduin bestaat ruim 85 jaar en dat willen ze weten ook. In1932 opende het Doopsgezind Broederschapshuis Schoorl zijn deuren. In die 85 jaren is er veel gebeurd, verdrietige zaken maar ook, en dat veel meer, blije gebeurtenissen. 25 Personen die door de jaren heen bij het wel en wee van Dopersduin, zoals het nu genoemd wordt, betrokken zijn geweest vertellen hier iets over in het boek ‘Dopersduin in 25 verhalen’. Het boek is voor 12,30 euro te bestellen via info@dopersduin.nl of telefonisch 072-5091274.
 • We kijken met plezier terug op twee gemeente aktiviteiten in de afgelopen periode; 8 september hadden we onze startdag en hebben we door middel van een film kennis kunnen maken met de doperse geschiedenis in Europa en hoe die nu vorm gegeven wordt door middel van verhalen en monumenten. Het was een speciale middag mede door onze gasten uit Berlicum die een heerlijke koek gebakken hadden. Een week later op 14 september was onze Vermaning in het kader van Open Monumentendag open, er was een tentoonstelling ingericht met werk vanTrijntje Bakker, textielkunstenares uit Noordhorn. Het was mooi weer en dit werkte er zeker aan mee dat er veel bezoek langs kwam.
 • De afgelopen maanden heeft ds. R. Yetsenga twee koffie ochtenden verzorgd. Ook in het nieuwe jaar zal hij dit gaan doen, wanneer is mij op dit moment niet bekend maar u hoort er zeker meer van.

AKTIVITETEN VAN DE RAAD VAN KERKEN ZUIDHORN

Ook de komende maanden zijn er nog volop interessante aktiviteiten die uw aandacht vragen zoals:
 • Stilte bijeenkomsten: elke vrijdag van 19.30-20.00 uur Dorpskerk Zuidhorn
 • ‘Vrijspraak voor losers’: Het betreft een boek van een Amerikaanse vrouw Nadia Bolz-Weber en het gaat over het maken van morele keuzes die soms erg lastig kunnen zijn. De avonden staan o.l.v. Yke Luinenburg en zijn op 11 en 18 december in Klein Hanckema, Zuidhorn.
 • Groene theologie, een boek van Trees van Montfoort. De avonden staan o.l.v. Hilda van Schalkwijk en zijn op 15, 22 en 29 januari van 20.00-22.00 uur in de R.K. pastorie.
 • Twee avonden over H.N.Werkman, inleider is Hester Wouda, op 16 en 23 januari van 19.30-21.30 uur in Klein Hanckema te Zuidhorn
 • Twee avonden met poëzie: o.l.v.Willem Tjebbe Oostenbrink op 23 en 30 januari van 20.00-22.00 uur in Klein Hanckema.
 • Rondje kerkbezoek: 16 februari, Russisch Orthodoxe kerk in Groningen en op 15 maart wordt een bezoek gebracht aan de Kluizenarij Onze Lieve Vrouwe van de Besloten tuin in Warfhuizen. Wilt u hier meer over weten dan is Renée ter Veer het aangewezen adres.
 • Film: Ida, met tevens een nabespreking. De begeleiding is in handen van Yke Luinenburg, de avond begint om 19.45 uur op woensdag 19 februari in Klein Hanckema.
 • Soulfulness in de Veertigdagentijd: Bewust leven vanuit de ziel, het boek wil je bewust maken van je eigen innerlijke leven en om vandaaruit verbinding te zoeken met de ander (natuur/God). Het zijn 5 bijeenkomsten o.l.v. Hester Wouda op 25 febr., 3, 17, 24, 31 maart in Klein Hanckema, inloop vanaf 19.15 uur, tot 21.00 uur.
 • Drieluik, 75 jaar na de bevrijding: Op een drietal avonden wil Henk Pol met ons spreken over enkele aspecten van WO II. De data zijn 4 en 18 maart en 1 april van 20.00 tot 22.00 uur. De gesprekken vinden plaats in De Schuilplaats.
 • De brief van Don Juan: O.l.v. Peter van Kruining gaat men zich verdiepen in het fenomeen Brief. Het toneelstuk “de Brief van Juan” wordt gelezen en wie weet is er een verbinding te maken met de brieven in het N.T..Het is op 12 maart, 20.00-22.00 uur in Klein Hanckema.

PREEKROOSTER

08 dec. 10.00 u. ds. R.Yetsenga
20 dec. 19.30 u. Kerstfeest j en o
25 dec. 10.00 u. br H. Meiborg , koffie vanaf 9.30 uur
1ste kerstdag met koortje
31 dec. 17.00 u. Ds. E. Rijkmans Dinsdag
12 jan. 10.00 u. Hemmo Meiborg
26 jan. 10.00 u. Wereldbroederschapsdag Sappemeer
9 feb. 10.00 u. Annie Rekker en ook oecumenische cantate dienst gastkerk
23 feb. 10.00 u. Gerard Iwema 7

SURINAME

Zondag 22 Juli 2018 hebben Franz en ik (Marije) wat kunnen vertellen over onze Stichting in Suriname waar wij ons voor inzetten. We hebben ook een website www.stsg.nl die bijna klaar is.

We ondersteunen een alleenstaande mevrouw met 12 kinderen en een weeshuis in Paramaribo. Zie foto hieronder.
vlnr Mevr. Jona, 2 van haar kinderen, Marije.

We hebben schoolspullen voor haar kinderen gekocht en vanuit de stichting dit kunnen betalen. Ook verzorgen we hun door middel van het versturen van dozen met kinderkleding, schoolspullen, speelgoed en toiletartikelen. Ook ondersteunen we van een kennis die voor de klas staat een klas / school met schoolspullen en kleding z.n.

We proberen ongeveer 4 dozen per kwartaal te versturen. Zelf zijn we dit jaar 2019 in September weer geweest en hebben we ook Jolan Gaaikema bezocht en haar project en doopsgezinde dienst mee mogen maken. Wat ontzetten fijn was dat. We zullen haar project ook gaan ondersteunen door het opsturen van kleding, schoolspullen en andere dingen die ze voor haar project en kinderen die ze in huis heeft en begeleid kan gebruiken.

De extra collecte ging 22 Juli 2018 naar onze stichting en heeft 130,- euro opgebracht. Hier hebben we 4-5 dozen voor kunnen versturen. De extra collecte van 25 Augustus 2019 heeft € 95,50 opgebracht en heb hiervoor 25 nieuwe hoeslakens kunnen kopen voor de bedjes in het weeshuis

Wie nog wat overheeft in de zin van onderstaande spullen kan zich melden bij: Marije Koettnitz-Worst (nijntje800@hotmail.com / 06-15012674). Ik komt het ook wel bij U ophalen.
V.l.n.r Vincent (theoloog in opleiding) Marije, Jolan, Franz
 • kinder (zomer) kleding van 0-18 jaar (t/m maat s-m)
 • schoolspullen (schriftjes/pennen/potloden/stiften/linealen/passers/gum)
 • toiletartikelen (tandenborstels en tandpasta kind en volwassen/ shampoo/douchegel/zeep/haarborstel, haarclipjes en of elastiekjes)
 • schoenen (geen winterschoeisel)
 • knutselmateriaal en naai, haak en brei materiaal
 • kinderbijbels, woordenboek engels en spaans
Stichting Surinaamse Gezinnen bedankt U voor uw inzet en hulp.
NL03RABO0167744623 te Winschoten
Marije en Franz Koettnitz-Worst tentoonstelling vanTrijntje Bakker, textielkunstenares