plastic plastic

Denominatie:
 doopsgezind,
 remonstrant,
 vrijzinnig.


 
 
 
 

Wat geweest is

Verslag algemene ledenvergadering op 10 februari 2019


Bij doopsgezinde gemeenten vormen de leden het hoogste gezagslaag. Jaarlijks leggen de kerkenraad, predikanten en soms ook commissieleden aan de leden verantwoording af. Omdat in de Hutgemeenschap geen predikant in dienst heeft, is de kerkenraad de enige die verantwoording aflegt.


De vergadering behandelde de volgende thema's:

  1. Verslag van de vorige ledenvergadering op 11 februari 2018. Dit verslag werd goedgekeurd.
  2. Jaarverslag 2018. Dit verslag gaf een overzicht van de activiteiten, kerkdiensten, ledental en gemiddeld kerkbezoek.
  3. Financiën. De boekhouding werd positief beoordeeld door de kascommissie, waarop de vergadering de penningmeester decharge verleende.
  4. Beleid t.a.v. het beheren van persoonsgegevens. In principe werd het voorgestelde beleid en reglement goedgekeurd. Ten aanzien van enkele punten zal de kerkenraad nog wat navraag doen.
  5. Beleid t.a.v. de kosten van een uitvaartdienst van een overleden lid. Aangezien deze kosten een relatief groot beslag leggen op onze financiële reserves zou de kerkenraad misschien moeten komen met een reglementsaanpassing. 
  6. Evaluatie gespreksbijeenkomsten. Besloten werd deze opzet ook in 2019 te continueren.
  7. Maandbrief en website.
  8. Onderhoud kerkgebouw. Besloten is om een onafhankelijke deskundige een bouwkundige inspectie te laten uitvoeren.
  9. Rondvraag en wat verder ter tafel komt.

De vergadering is in zeer goede sfeer verlopen. Alle aanwezige leden waren zeer betrokken.