ANBI gegevens Hutgemeenschap Emmen plastic plastic

Denominatie:
 doopsgezind,
 remonstrant,
 vrijzinnig.


 
 
 
 
Algemene gegevens:
naam: Hutgemeenschap
telefoonnummer:
RSIN / fiscaal nummer: 806371705
Website: http://www.gds.doopsgezind.nl/gemeenten/emmen/hutgemeenschap
Email: fransdukers@gmail.com
Adres: Prinsenlaan 82
Postcode: 7822 GJ
Plaats: Emmen

Samenstelling bestuur:
F. Dukers (voorzitter/secretaris), W. Goedeker (penningmeester), P. Beekenkamp (lid).

Doelstelling / visie:
De Hutgemeenschap is een kleine vrijzinnige protestantse gemeenschap
die landelijk aangesloten is bij de Algemene Doopsgezinde Societeit en de
Remonstrantse Broederschap.
Leden van de Hutgemeenschapwillen als een pelgrim op zoek blijven naar
eigentijdse vormen van geloven, om van daaruit te leven en zo zinvol bij
te dragen aan de huidige, dynamische en seculiere maatschappij.
Alle leden hebben een persoonlijk geloof. Eenvoud, respect voor al wat leeft
en een vrije en verdraagzame geest zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Beleidsplan:
Net als veel kerken in Nederland maakt de Hutgemeenschap door vergrijzing
en terugloop van leden een moeilijke tijd door. Het bestuur van de Hutge-
meenschap heeft daarom voor de korte termijn het beleid om:
- de pastorale zorg voor haar leden zo goed mogelijk te vervullen
- geregelde kerkdiensten te houden naar verwachting en behoefte van de leden
Door de gestage terugloop van leden en het wegvallen van een belangrijke inkomsten
bron, wordt het voor de Hutgemeenschap steeds moeilijker om te overleven.

Beloningsbeleid:
De Hutgemeenschap volgt hier de landelijke richtlijnen van de Algemene
Doopsgezinde Societeit en de Remonstrantse Broederschap t.a.v de 
vergoedingen van gastpredikanten en organisten.

Leden:
          De Hutgemeenschap telde in eind 2020 17 leden, waaronder 4 remonstrantse 
          leden en 5 doopsgezinde leden.

Verslag / activiteiten in 2020
Volgens de vaste opzet: 2x per maand een kerkdienst waren in 2020 24 kerkdiensten
gepland, maar vanwege corona hebben wij van maart t/m mei de kerk helaas dicht moeten 
houden. Ook vanaf 20 december ging de kerk dicht. Ook de voorgenomen gespreks-
bijeenkomsten en een muziekdienst door eigen leden ging niet door.
Herdenking van de overledenen vond op 22 november plaats, maar onze traditionele
Adventsmaaltijd in december kwam helaas te vervallen.
Het kerkblad, de Maandbrief, verscheen 11 keer en wordt uitsluitend onder de eigen 
leden verspreid.

Privacy beleid:
          De Hutgemeenschap heeft een privacy beleid met aanvullend reglement 
          waardoor zij voldoet aan de AVG. Vastgelegd is welke persoonlijke gegevens 
          zijn vastgelegd en waarom; waar deze gegevens vastgelegd en hoe deze zijn 
          afgeschermd en wie welke gegevens voor welke doeleinden mag inzien.

Voorgenomen bestedingen:
De Hutgemeenschap heeft voor de komende paar jaar geen bestedingen gepland.


Verkorte staat van baten en lasten over 2019 met toelichting (in euro):

Baten                    Exploitatie 2020    Begroting 2020    Begroting 2021

opbrengst uit verhuur               4490                       5500 *                  2500 ** 
ledenbijdrage                           4570                        4500                     4200


          Lasten

         kosten kerkdiensten                 3000                        4200 ***               4000
         lasten kerkgebouw                  2400                         2500                      2500
         

        *       de huur van het laatste kwartaal zal pas in 2021 betaald worden.

       **      in 2021 heeft een verhuurder de huur opgezegd

       ***    door corona zijn een aantal kerkdiensten vervallen