ANBI gegevens Hutgemeenschap Emmen plastic plastic

Denominatie:
 doopsgezind,
 remonstrant,
 vrijzinnig.


 
 
 
 
Algemene gegevens:
naam: Hutgemeenschap
telefoonnummer:
RSIN / fiscaal nummer: 806371705
Website: http://www.gds.doopsgezind.nl/gemeenten/emmen/hutgemeenschap
Email: fransdukers@gmail.com
Adres: Prinsenlaan 82
Postcode: 7822 GJ
Plaats: Emmen

Samenstelling bestuur:
F. Dukers (voorzitter/secretaris), W. Goedeker (penningmeester), P. Beekenkamp (lid).

Doelstelling / visie:
De Hutgemeenschap is een kleine vrijzinnige protestantse gemeenschap
die landelijk aangesloten is bij de Algemene Doopsgezinde Societeit en de
Remonstrantse Broederschap.
Leden van de Hutgemeenschapwillen als een pelgrim op zoek blijven naar
eigentijdse vormen van geloven, om van daaruit te leven en zo zinvol bij
te dragen aan de huidige, dynamische en seculiere maatschappij.
Alle leden hebben een persoonlijk geloof. Eenvoud, respect voor al wat leeft
en een vrije en verdraagzame geest zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Beleidsplan:
Net als veel kerken in Nederland maakt de Hutgemeenschap door vergrijzing
en terugloop van leden een moeilijke tijd door. Het bestuur van de Hutge-
meenschap heeft daarom voor de korte termijn het beleid om:
- de pastorale zorg voor haar leden zo goed mogelijk te vervullen
- geregelde kerkdiensten te houden naar verwachting en behoefte van de leden
Drie keer per jaar streeft het bestuur er naar activiteiten  
te organiseren die de gedachtewisseling over geloof, levenshouding en zorg 
voor elkaar stimuleren.
Naar buiten toe zoekt de Hutgemeenschap aansluiting bij andere kerkgemeen-
schappen door actief deel te nemen in de Raad van Kerken in Emmen.

Beloningsbeleid:
De Hutgemeenschap volgt hier de landelijke richtlijnen van de Algemene
Doopsgezinde Societeit en de Remonstrantse Broederschap t.a.v de 
vergoedingen van gastpredikanten en organisten.

Leden:
          De Hutgemeenschap telde in eind 2019 19 leden, waaronder 4 remonstrantse 
          leden en 6 doopsgezinde leden.

Verslag / activiteiten in 2019:
Kerkdiensten: 2x per maand, in 2019 waren dat 24 kerkdiensten
Gespreksbijeenkomst: in 2019 was er 1 bijeenkomst met als thema: voltooid leven?
Verder: een muziekdienst door eigen leden, een muziekdienst door een gastpredikant, 
een Avondmaal op Witte Donderdag, Herdenking van overledenen in november 
en de Adventsmaaltijd in december.
Het kerkblad, de Maandbrief, verscheen 11 keer en wordt uitsluitend 
onder de eigen leden verspreid.

Privacy beleid:
          De Hutgemeenschap heeft een privacy beleid met aanvullend reglement 
          waardoor zij voldoet aan de AVG. Vastgelegd is welke persoonlijke gegevens 
          zijn vastgelegd en waarom; waar deze gegevens vastgelegd en hoe deze zijn 
          afgeschermd en wie welke gegevens voor welke doeleinden mag inzien.

Voorgenomen bestedingen:
De Hutgemeenschap heeft voor de komende paar jaar geen bestedingen gepland.


Verkorte staat van baten en lasten over 2019 met toelichting (in euro):

Baten                             Exploitatie 2019    Begroting 2019    Begroting 2020

opbrengst uit verhuur               5500                        4200                     5500 
ledenbijdrage                           4600                        5500                     4500


          Lasten

         kosten kerkdiensten                 3500                         4000                      4200
         lasten kerkgebouw                  6300  *                     4000                      4600
         

        * in 2019 werden we geconfronteerd met aantasting van een raamkozijn en een dakspant. Reparatie zorgde voor
          hogere kosten dan was begroot. Ook het orgel moest wegens enkele storingen gerepareerd worden.